Средиземноморска петниста треска
/ Марсилска треска /

Дефиниция:

Марсилската треска /МТ/ принадлежи към т.н. кърлежови петнисти трески, които са природоогнищни инфекции. Характеризира се със средно до тежко фебрилно заболяване от няколко дни до две седмици.

Причинител:

Rickettsia conorii, също и R.sibirica, R. ricketsii, R.slovaca и др.

Резервоар:

Кърлежите иксодес имат водещо значение като резервоар и вектори на инфекцията.

Начин на предаване:

Най-често след ухапване от кърлежи.

Инкубационен период:

5-7 дни

Характеристика:

Водещата клинична симптоматика при това заболяване включва повишаване на температурата, наличието на първичен афект, развитието на обрив, отпадналост и болки в ставите. При 66% от болните, заболяването протича средно тежко, а леките форми са около 25%. Тежко протичащите форми се характеризират с многоорганна недостатъчност /белодробни, чернодробни и увреждания на сърдечносъдовата система/.

Диагностициране:

Серологична диагностика на серуми от болни и болни животни /крави, овце, бездомни кучета/ с помощта на микроимунофлуоресцентен тест, използване на поликлонални и моноклонални антитела. Изследване на кърлежи за носителство на рикетсии чрез пряк и непряк имунофлуоресцентен хемоцитен тест.

Третиране:

Доксициклин 7-10 дни, хинолонови производни /ципробай и др/. Необходима е профилактика при ухапване от кърлежи с доксициклин, особено в приетите за ендемични райони на това заболяване.

Епидемиология:

Ендемични райони за това заболяване в България са: Пазарджишки, Пловдивски, Ст. Загорски, Бургаски и Хасковски. Сезонността има пролетно-летен характер, но е възможно подобно развитие и през март, април и ноември. Данни за северна Гърция през 2000г показват откриване на антитела към Rickettsia conorii в здрави хора 7.9%


eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker