Лаймска болест
/Lyme borreliosis, Tickborne meningopоlyneuritis/

Дефиниция:

Остро инфекциозно заболяване.
Кърлежопреносима борелиоза, зооноза, характеризираща се с определени кожни лезии, с неврологични, ревматологични и сърдечни симптоми, които се развиват в рамките на месеци и години.

Причинител:

Borrelia burgdorferi, спирохета идентифицирана през 1982г, като три геномни групи B.burgdorferi senso lato са идентифицирани в Европа – B.burgdorferi sensu stricto, B. garinii и B.afzelii.

Резервоар:

Кърлежи Иксодес, диви млекопитаещи.

Начин на предаване:

При ухапване от кърлежи.

Инкубационен период:

3-32 дни.

Характеристика:

Заболяването обикновено започва през лятото или пролетта – в зависимост от развитието на кърлежите в съответния георграфски регион /в 90% от пациентите с развитие на червен макуло-папулозен обрив, наречен още erythema migrans /EM/ , който пропагира бавно и може да достигне 5см в диаметър. ЕМ може да бъде единична или множествена. С или без развитие на ЕМ, системните прояви при това заболявания включват треска, главоболие, неразположение, умора, ригидност в шийната област, миграторна атралгия и/или лимфоденопатия. В рамките на седмици и месеци от началото с появата на ЕМ, неврологичните симптоми, такива като асептичен менингит, краниален неврит с фациална парализа, хорея, церебрална атаксия, моторен или сензорен радикулоневрит, миелити и енцефалити могат да се развият. Понякога, след продължителен период на латентна инфекция, може да бъде манифестирана допълнителна неврологична симптоматика, включваща енцефалопатия, полиневропатия и др.

Диагностициране:

Диагнозата понастоящем се базира на клиничното протичане, заедно с използването на серологични тестове – ELISA, IFA, Western immunoblot. Трябва да се има предвид, че серологичните тестове не са добре стандартизирани, поради което резултатите, получени с тях трябва да бъдат интерпретирани внимателно. Те са с ниска чувствителност при изследване в първите няколко седмици на инфекцията и могат да останат негативни при пациенти, лекувани по-рано с антибиотици. Кръстосани реакции при изследване с IFA и ELISA могат да бъдат причина за фалшивоположителни реакции при пациенти със сифилис, лептоспироза, HIV инфекция, треска на скалистите планини, инфекциозна мононуклеоза, лупус или ревматоиден артрит.

За културелно изследване на B.burgdorferi може да бъде използувана BSK среда и култивиране на 33оС. Изолирането от хемокултури и тъканни биопсии е трудно. Използването на PCR е важно при изследването на синовиална течност, кръв, урина и особено на ликвор при хронични случаи и при контрол на терапията при невроинфекция.

Третиране:

Доксициклин, при деца под 9 години – амоксицилин. Не е необходимо изолиране.


eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker