Ехинококоза /Echinococus granulosus/

Дефиниция:

Ехинококозата е зооантропонозна огнищна паразитоза, протичаща със симптоматика, зависеща от локализацията на ехинококовите кисти и със сериозна прогноза при неправилно терапевтично поведение. На фона на повече от двукратно повишаване на заболяемостта за период от 10 години – от 3,02%ººº през 1987г. на 8,47%ººº за 1996г., проблемът остава актуален и днес.

Причинител:

Echinococcus granulosus, род Echinococcus сем. Taeniidae, клас Cestoidea.

Резервоар:

Домашните кучета, овце, говеда, кози, свине, коне и др. животни.

Начин на предаване:

Чрез контаминирани ръце, храна, вода, почва.

Инкубационен период:

Варира от 12 месеца до години.

Характеристика:

Характеризира се със симптоматика на бавно нарастващ тумор. Диференциалната диагноза включва развитието на малигнен процес, амебни абсцеси, наличието на вродени кисти, туберкулоза.

Диагностициране:

Ранната диагноза на ехинококозата е проблем, поради дългия период без субективни оплаквания и отсъствието на патогномонични симптоми дори в напреднал стадии на заболяването. Това до голяма степен може да се преодолее, ако се интерпретират съвместно данните за паразитния характер на заболяването, доказан чрез серологични методи (РПХА ELISA и РИФ) и с находките от наложените в практиката образно-диагностични методи – ехография, КАТ и магнитно-резонансна томография (МРТ). (1,8) 

Рентгенография на бял дроб и сърце. 
Микроскопското изследване на кистозно съдържимо за протосколекси на Echinococcus granulosus и хистологичното изследване на кистозната капсула допринасят за диагнозата при серонегативни случаи на ехинококоза.

Третиране:

Лечението при ехинококозата най-често е комбинирано – оперативно и консервативно. Етиологично консервативно лечение при ехинококозата се провежда с Albendazole в доза 10-15мг/кг. т. т. при лечебен курс 28 дни. 
Епидемиология:
Пациентите подлежат на диспансерно наблюдение за срок от 5 години с контролни прегледи от паразитолог включващи физикален преглед, параклинични и биохимични изследвания, ехография на коремни органи, рентгенография на бял дроб и сърце и серологично изследване за ехинококоза. При доказване на рецидивна ехинококоза се процедира както при новооткрита.

eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker