Включените в настоящия съвместен проект инфекциозни заболявания - бруцелоза; ехинококоза; кримска – конго хеморагична треска; ку-треска; лаймска болест; малария; птичи грип; средиземноморска петниста треска (марсилска треска), са сериозен и растящ проблем на инфекциозната патология у нас в последните години. Профилактиката на тези инфекции е трудна поради наличието на природни огнища, които е практически невъзможно да се контролират, срещу повече от причинителите не са изготвени и не се прилагат профилактични ваксини, а самите заболявания не се познават добре от клиницистите и това води до погрешни диагнози и погрешно терапевтично поведение и разбира се силно забавяне и компрометиране на превантивните и противоепидемичните мерки в огнищата. Животните резервоар на тези инфекции и векторите в природните огнища естествено мигрират, включително и трансгранично, и изучаването на биологичните особености на хазяите и векторите в тези огнища и активността на огнищата е несъмнено важна съвместна задача за съседните страни.

От друга страна поради тежестта на тези инфекции, симптоматиката им в много голяма степен се препокрива със симптомите на инфекции, предизвикани от патогени, използвани за биологична атака или от терористи. Съвършено очевидно е, че укрепването на системата за надзор и ранно откриване на случаи от тези инфекции, би укрепило и националния капацитет за отговор на здравеопазването срещу биологична атака.

В условията на новите реалности, усилията на нашето здравеопазване трябва да се насочат главно в две направления: намаляване, ограничаване и ликвидация на местните инфекциозни и паразитни болести, и недопускане местно разпространение на вносни тропически болести.


eu
Проект „Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” се осъществява с финансовата подкрепа на програма ФАР на ЕС. Съдържанието в тази интернет страница отразява мнението на авторите и по никакъв начин не изразява официалното становище на ЕС.
bul
eXTReMe Tracker