index

Описание:

„Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на ендемичните болести и паразитозите” е първият проект по Програма ФАР - трансгранично сътрудничество между България и Гърция в сектора на общественото здраве. Този проект поставя началото на взаимно сътрудничество между българските и гръцките агенции, занимаващи се с превенцията, надзора и контрола върху ендемичните инфекциозни и паразитни болести в трансграничните региони, като същевременно подобрява резултатите от вече действащите в сектора национални проекти.
Анализът на заразните болести в Република България през последните години показва тенденция към покачване броя на ендемичните инфекциозни и паразитни болести, които прeдставляват важен медико-социален проблем за страната. Широките културни и икономически връзки, които поддържа Р. България със страните от Азия, Африка, Южна и Централна Америка, както и неконтролируемият процес на миграция на наши и чужди граждани към тропическите страни и обратно, създават условия за непрекъснат внос на различни болести, ендемични за тези райони. Това води до риск от възникване, местно предаване и местни епидемични взривове от редица вносни антропонози и зооантропонози поради съществуването на благоприятен биотичен и абиотичен комплекс за тяхното разпространение. 

Настоящият проект насочва вниманието към:

 • превенцията и контрола върху инфекциозните и паразитни болести;
 • промотиране на здравето сред населението, подобряването на обществената информираност.
 • обучение на журналисти по проблеми на заразните и паразитните болести по границата на България и Гърция


Цели:

 • Изследване на основните проблеми, извличане на информация за възможни канали за разпространение на информация, извличане на възможни послания и визуализации на кампанията;
 • Информираност, превенция и контрол върху инфекциозните и паразитни болести по трансграничните региони и на национално ниво;
 • Разпространение на информация, обучение на журналисти в терминологията на темата;
 • Разпространение на информация, генериране на интерес, промоция на партньорите на кампанията в лицето на държавните институции и гражданския сектор;
 • Подготвени говорители, укрепване на институционалния капацитет на държавните институции, надграждане над вече направени от МЗ инвестиции;
 • Създаване на кампания, която надгражда направеното до момента и отчита слабостите и трудностите на извършеното досега;
 • Постигане на високо ниво на обществена информираност и подобряване промотирането на здравето по отношение на превенцията на целевите болести с активното участие на населението в граничните райони;
 • Да се насочи вниманието на медиите към здравеопазването;
 • Да се насочи вниманието на медиите към здравните проблеми и опасности в пограничните райони на държавата;
 • Да се насочи вниманието на медиите към проекта за Трансгранично сътрудничество, който е първият за България проект, свързан с трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и контрола на епидемичните и паразитни болести по границите на България и Гърция;
 • Да се подобри здравната информираност на журналистите, което ще спомогне за коректното отразяване на новините в тази сфера;
 • Да предостави базисни знания, практически умения и съвети, които да повишат нивото на медийните публикации, свързани със здравни теми. 

Изпълнител:

Проектът се изпълни от Консорциум “Обществено здраве 2007”. Водещ партньор на консорциума е Международният институт за здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО www.zdrave.net). Останалите партньори са ПР и рекламна агенция ИнтелДей Солушънс (www.intelday.com), компанията за разработването и въвеждане на модерни информационни системи Интера-Х (www.intera-x.com) и гръцката консултантска компания Еуропиън Дивелъпмънт С. А.

eXTReMe Tracker