index
Кримско-Конго хеморагична треска

Tежка болест, предавана чрез кърлежите. Това е вирусно заболяване с внезапно начало и различни симптоми. Тя има сравнително ограничено разпространение. Среща се само в няколко области на страната

Ку-треска

Ку-треската е заболяване, което се предава от овце, говеда, кози, котки, кучета, птици, кърлежи, диви животни. Човек се заразява при вдишване на замърсен от животински изпражнения въздух или прах

Ехинококоза

Кучешката тения е тежко паразитно заболяване. За човека е опасна ларвната форма, паразитираща във вътрешните органи най-често черен и бял дроб


Анализът на заразните болести в Република България през последните години показва тенденция към покачване броя на ендемичните инфекциозни и паразитни болести, които прeдставляват важен медико-социален проблем за страната.


Настоящата Интернет страница съдържа информация и материали за болестите: бруцелоза; ехинококоза; кримска – конго хеморагична треска; ку-треска; лаймска болест; малария; птичи грип; средиземноморска петниста треска (марсилска треска). Тя е предназначена за представители на системата за обществено здраве, общините, медиите и широката общественост. 

Информацията в тази Интернет страница е разработена от Сдружение „Обществено здраве 2007” и одобрена от Министерство на здравеопазването на Република България. 


Настоящата интернет страница е разработена в съотвествие със стандартите и указанията на W3C и е проверена за съвместимост с ниво на достъпност клас АА според WCAG 2.0.

eXTReMe Tracker