index
Птичи грип

Птичият грип е тежка, заразна болест, пречинена от грипен вирус, който обикновено засяга дивите и домашни птици, и по-рядко – свинете. В някои случаи може да се заразят и хора. Някои разновидности на птичия грип водят до смърт

Лаймска болест

Лаймската болест е инфекциозно заболяване, което се причинява от специфичен микроб – Борелия Бургдорфери. Болестта има сезонен характер – възниква през летните месеци в периода на повишена активност на кърлежите

Бруцелоза

Бруцелозата е инфекциозно заболяване, причинявано от бактерии, които принадлежат към род Бруцела. Болестта е силно инфекциозна, протича тежко при хората и при животните, може да доведе до смърт


Анализът на заразните болести в Република България през последните години показва тенденция към покачване броя на ендемичните инфекциозни и паразитни болести, които прeдставляват важен медико-социален проблем за страната.


Настоящата Интернет страница съдържа информация и материали за болестите: бруцелоза; ехинококоза; кримска – конго хеморагична треска; ку-треска; лаймска болест; малария; птичи грип; средиземноморска петниста треска (марсилска треска). Тя е предназначена за представители на системата за обществено здраве, общините, медиите и широката общественост. 

Информацията в тази Интернет страница е разработена от Сдружение „Обществено здраве 2007” и одобрена от Министерство на здравеопазването на Република България. 


Настоящата интернет страница е разработена в съотвествие със стандартите и указанията на W3C и е проверена за съвместимост с ниво на достъпност клас АА според WCAG 2.0.

eXTReMe Tracker