index


Анализът на заразните болести в Република България през последните години показва тенденция към покачване броя на ендемичните инфекциозни и паразитни болести, които прeдставляват важен медико-социален проблем за страната.


Настоящата Интернет страница съдържа информация и материали за болестите: бруцелоза; ехинококоза; кримска – конго хеморагична треска; ку-треска; лаймска болест; малария; птичи грип; средиземноморска петниста треска (марсилска треска). Тя е предназначена за представители на системата за обществено здраве, общините, медиите и широката общественост. 

Информацията в тази Интернет страница е разработена от Сдружение „Обществено здраве 2007” и одобрена от Министерство на здравеопазването на Република България. 


Настоящата интернет страница е разработена в съотвествие със стандартите и указанията на W3C и е проверена за съвместимост с ниво на достъпност клас АА според WCAG 2.0.

eXTReMe Tracker